Malbork na plus – kolejny etap. Zaproszenie dla NGO.

            indeks

Spotkania konsultacyjne i debata publiczna.

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych zachęca wszystkie organizacje z terenu miasta Malborka do czynnego udziału w tym etapie projektu. To duża szansa na pozytywne zmiany dla nas wszystkich !

Realizatorzy projektu „MALBORK NA + – aktualizacja programu    rewitalizacji”  zapraszają mieszkańców Malborka do punktów            konsultacyjnych: plac przy ul. Reymonta oraz                                              plac przy ul. Grunwaldzkiej           

w dniach 27.06.2016-30.06.2016 w godz. 13:00-18:00.

W punktach tych mieszkańcy miasta Malborka będą mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat procesu i zaawansowania prac nad programem rewitalizacji. Można też będzie wypełnić pogłębione ankiety na temat przyczyn problemów w naszym mieście.

Odbędą się też spotkania konsultacyjne30.06.2016 godz. 10:00, 13:00, 16:00 (lokalizacja: budynek Urzędu Miasta Malborka mieszczący się na placu Słowiańskim 5, sala 232). W ramach konsultacji zaprezentowane zostaną wyniki pogłębionych diagnoz, które będą podstawą do poszerzenia wniosków i rekomendacji mieszkańców związanych z procesem rewitalizacji miasta.

Debata publiczna na temat sytuacji problemowych w obszarze zdegradowanym Miasta zaplanowana jest na 29.06.2016 godz. 11.30-13.00 (lokalizacja: budynek dawnego MWC, ul. Kościuszki 54, sala konferencyjna).

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami już wypracowanymi

I etap prac nad Programem Rewiatalizacji Miasta Malborka – Delimitacja obszarów zdegradowanych w przestrzeni miasta Malborka – prezentacja

Malbork na plus

BE7_MALBORK_a4 na dll+5mm 2b

Więcej informacji

Wybory przedstawicieli NGO do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

ngo_mk_prost

24 maja 2016 roku w siedzibie Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą (dawnym Malbork Welcome Center), odbyło się spotkania, na którym przeprowadzono wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do mającej być wkrótce powołanej Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP).

Swoje kandydatury przysłało 6 organizacji. Głosowano jednak na 5 kandydatów, jeden wniosek nie mógł być bowiem rozpatrywany z przyczyn proceduralnych.

Kandydatami NGO do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostali wybrani (kolejność alfabetyczna):

  1. Magdalena Adamska – reprezentująca Grupę Zainteresowania Alternatywnego,
  2. Alicja Chlebowicz (Nasz Wielbark),
  3. Jerzy Fulara (Tu i Teraz),
  4. Anna Szade (OŚ)
  5. Emilia Zielińska (ZHP)

Te osoby zostaną rekomendowane burmistrzowi przez Malborską Radę Organizacji Pozarządowych (MROP), która zorganizowała wybory.

Szóstym, uzupełniającym skład kandydatem jest Waldemar Klawiński, przewodniczący MROP i jej reprezentant w MRDPP. Waldemar Klawiński reprezentuje stowarzyszenie MC2 i jest inicjatorem powstania Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przygotował wniosek do burmistrza z podpisami innych organizacji, zainicjował też powstanie składającej się z urzędników, radnych i przedstawicieli środowisk pozarządowych grupy, która opracowała projekt uchwały powołującej MRDPP.

” To czwarte moje podejście do stworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w Malborku. – mówi W. Klawiński – Tym razem się uda ! Moim zdaniem sporo się zmieniło w pracy i ogólnym spojrzeniu na sprawy społeczne malborskich organizacji pozarządowych. Choć nie możemy mówić o wszystkich, a nawet o większości NGO, to odnotowuję coraz większe zainteresowanie i zaangażowanie organizacji chcących pracować nie tylko dla swojego stowarzyszenia czy fundacji, ale też dla ogółu.

Uważam, że wszyscy wyżej wymienieni – dodaje- powinni znaleźć się w MRDPP. Choć to burmistrz, zgodnie z ustawą, powołuje skład Rady, to mam nadzieję, że przychyli się do opinii MROP i powoła w jej skład całą szóstkę. Jest takie powiedzenie – „jeśli jest potencjał i chęć, to trzeba to wykorzystać !”. A widzę tu jedno i drugie !

Jest kilka solidnych przesłanek, które pozwalają mi sądzić, że MRDPP wykona wiele pożytecznej pracy na rzecz wszystkich mieszkańców Malborka – kończy wypowiedź przewodniczący MROP.

***

Dla osób niezorientowanych nazwy MROP i MRDPP są bardzo podobne i może się to wydawać trochę „zagmatwane”, dlatego jeszcze raz je definiujemy:

MROPMalborska Rada Organizacji Pozarządowych – składa się WYŁĄCZNIE z przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO), zajmuje się sprawami i reprezentuje interesy  malborskich NGO

MRDPPMalborska Rada Działalności Pożytku Publicznego – składa się z Radnych (przedstawicieli wybiera Rada Miasta), urzędników (wskazuje ich Burmistrz) oraz przedstawicieli NGO, których nie może być w Radzie mniej niż połowa składu. uwaga! – może być ich równo, czyli tyle ilu jest  łącznie w Radzie radnych i urzędników, może być o jednego lub kilku więcej)

Wybieramy przedstawicieli organizacji pozarządowych do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

ngo_mk_prost

Zaproszenie
Z uwagi na niedostateczną frekwencję dnia 10 maja, Malborska Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Malborka na kolejne, ostateczne Plenarne Spotkanie Wyborcze, na którym wybrani zostaną reprezentanci NGO do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP), która zostanie powołana przez Burmistrza Miasta Malborka.

Wybory przeprowadzone zostaną dnia 24 maja 2016 r. o godz. 18.00. w siedzibie Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą (dawnym Malbork Welcome Center), ul. Kościuszki 54

Plenarne spotkanie malborskich organizacji pozarządowych na trzyletnią kadencję ze swojego grona wybierze 4 przedstawicieli. Osoby te będą rekomendowane Burmistrzowi do MRDPP

Podstawowe zasady wyłaniania kandydatów do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

1. Delegaci malborskich organizacji pozarządowych do MRDPP zostaną wybrani w sposób demokratyczny spośród członków organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Miasta Malborka i mających siedzibę w mieści Malbork,
2. Każda organizacja posiada prawo czynne i bierne w wyborach, każdej przysługuje 1 głos,
3. Wszyscy kandydaci muszą mieć rekomendację swojej organizacji podpisaną przez prezesa organizacji lub osobę upoważnioną.
Niezbędne potrzebne informacje i formularze znajdziecie Państwo w złączeniu, są też do pobrania na stronie http://mrop.malbork.pl

Z projektem uchwały dotyczącej powołania MRDPP można zapoznać się na stronie miasta. http://www.bip.malbork.pl/Article/get/id,20267.html

Zachęcamy do udziału w wyborach niezależnie od chęci kandydowania. Pamiętajmy, że podobnie jak w innych wyborach powszechnych, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wynik. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdej organizacji, która posiada 1 głos. Wystarczy wystawić upoważnienie !
(zał 1.)

W imieniu Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Waldek Klawiński

ZAŁĄCZNIKI

2_regulamin-wyborów-do MROP

3_upoważnienie_zal. 1

4_formularz zgłoszeniowy_zał. 2

Wybory przedstawicieli malborskich organizacji pozarządowych do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

ngo_mk_prost

Zaproszenie
Malborska Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Malborka na Plenarne Spotkanie Wyborcze, na którym wybrani zostaną reprezentanci NGO do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP), która zostanie powołana przez Burmistrza Miasta Malborka.
Wybory przeprowadzone zostaną dnia 10 maja 2016 r. o godz. 18.00. w siedzibie Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą (dawnym Malbork Welcome Center), ul. Kościuszki 54
Plenarne spotkanie malborskich organizacji pozarządowych na trzyletnią kadencję ze swojego grona wybierze 4 przedstawicieli. Osoby te będą rekomendowane Burmistrzowi do MRDPP

Podstawowe zasady wyłaniania kandydatów do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

1. Delegaci malborskich organizacji pozarządowych do MRDPP zostaną wybrani w sposób demokratyczny spośród członków organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Miasta Malborka i mających siedzibę w mieści Malbork,
2. Każda organizacja posiada prawo czynne i bierne w wyborach, każdej przysługuje 1 głos,
3. Wszyscy kandydaci muszą mieć rekomendację swojej organizacji podpisaną przez prezesa organizacji lub osobę upoważnioną.
Niezbędne potrzebne informacje i formularze znajdziecie Państwo w złączeniu, są też do pobrania na stronie http://mrop.malbork.pl

Z projektem uchwały dotyczącej powołania MRDPP można zapoznać się na stronie miasta. http://www.bip.malbork.pl/Article/get/id,20267.html

Zachęcamy do udziału w wyborach niezależnie od chęci kandydowania. Pamiętajmy, że podobnie jak w innych wyborach powszechnych, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wynik. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdej organizacji, która posiada 1 głos. Wystarczy wystawić upoważnienie !
(zał 1.)

W imieniu Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Waldek Klawiński

ZAŁĄCZNIKI

2_regulamin wyborów do MROP

3_upoważnienie_zal. 1

4_formularz zgłoszeniowy_zał. 2

Spotkanie NGO-sów – 21.04.2016 r.

ngo_mk_prost

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych przypomina i zaprasza przedstawicieli i działaczy malborskich NGO na spotkanie, które odbędzie się

21.04. o godz. 18.00 w dawnym Malbork Welcome Center w Malborku przy ul. Kościuszki.

Na spotkaniu organizacji pozarządowych i MROP będziemy omawiać dotychczasowe zasady organizacji konkursów i wszystkich procedur przyznawania dofinansowania na działalność w 2016 r. Celem spotkania będzie również wypracowanie właściwej metody oraz spowodowanie przyspieszenie podziału środków od stycznia 2017 r.

Uczestnicząc w pracach Komisji oceniającej tegoroczne oferty z obszaru działalności pożytku publicznego składanych przez malborskie organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, przedstawiciele MROP dostrzegli potrzebę opracowania efektywnej i bardziej miarodajnej metody oceny składanych wniosków oraz konieczność podjęcia działań na rzecz przyspieszenia podziału środków na ww. cele. Naszym celem jest szeroka konsultacja społeczna w celu wypracowania optymalnych rozwiązań w tym zakresie, uwzględniających wnioski i potrzeby malborskich NGO.

Dodatkowo przedstawimy Państwu informacje dotyczące powołania Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz o terminie i regulaminie wyboru reprezentacji organizacji pozarządowych do tego organu.

„Decydujesz, pomagamy” – nabór zgłoszeń trwa

Decydujesz, pomagamy                                                           Masz ciekawy pomysł, na to jak zmienić otaczającą Cię okolicę? Opisz go i wygraj grant w wysokości 5 000 zł na realizację swoich działań.

Od 7 marca ruszył nabór zgłoszeń do programu „Decydujesz, pomagamy”. Autorzy 160 najciekawszych projektów, które zdobędą uznanie i glosy klientów Tesco, otrzymają grant w wysokości 5 000 zł.

Od poniedziałku, 7 marca ruszył nabór wniosków do I edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Mechanizm zgłaszania projektu jest niezwykle prosty – wystarczy wejść na stronę www.tesco.pl/pomagamy oraz uzupełnić formularz o krótki opis planowanego przedsięwzięcia. Wnioski można składać do 3 kwietnia 2016 roku. Nie ma ograniczeń dotyczących tematyki projektu.

Mogą to być różnorodne inicjatywy np. edukacyjne, artystyczne, integracyjne, ekologiczne, sąsiedzkie czy dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej. Ważne jednak, by angażowały one mieszkańców i miały realny wpływ na zmianę najbliższego otoczenia na lepsze.

Do programu mogą przystąpić zarówno organizacje pozarządowe, jak również grupy nieformalne.

W I etapie programu, specjalna Komisja Grantowa wybierze 3 najlepsze projekty w każdym ze 160 okręgów – na tyle obszarów podzielona została Polska, aby w ten sposób stworzyć równe szanse
dla organizacji zarówno z dużych, jak i małych miejscowości. Kryterium podziału było rozmieszczenie sklepów Tesco, ponieważ to tam będzie można głosować na najlepsze projekty. Już w maju we wszystkich sklepach sieci Tesco, tj. w ponad 300 miejscowościach w całej Polsce, odbędą się otwarte głosowania. To właśnie ich mieszkańcy  zadecydują o tym, która organizacja z ich regionu otrzyma grant w wysokości 5 000 zł na realizację zgłoszonego działania. W sumie organizatorzy przekażą łącznie 800 000 zł dla 160 najlepszych projektów z całego kraju.

Więcej informacji o programie „Decydujesz, pomagamy” można znaleźć na stronie internetowej: www.tesco.pl/pomagamy oraz Twitterze: twitter.com/TescoMediaPL
 

 

Zaproszenie na spotkanie NGO – 21.01.2016 r.

 ngo_mk_prost

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych (MROP) zaprasza przedstawicieli malborskich NGO na spotkanie organizacyjne, na którym wybrani zostaną przedstawiciele organizacji pozarządowych do pracy w komisji oceniających wnioski w konkursach, które będą ogłoszone w tym roku przez Burmistrza Miasta Malborka.

Spotkanie odbędzie się dnia 21 stycznia (czwartek), początek godz. 17:00 w Sali Konferencyjnej Malbork Welcome Center – Centrum Turystyki, ul. Kościuszki 54

Zapraszamy serdecznie

zobacz całość:  mrop_spotkanie ngo_21.01

Rozstrzygnięcie Konkursu o Nagrodę Basty Maślankowej’2015

DSC05429

Wyniki Konkursu o Nagrodę Baszty Maślankowej’2015

Laureaci’2015

Kategoria – Projekt
I miejsce – Myszewskie Towarzystwo Sportowe „Real”,

2 wyróżnienia:

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Malborku

Polskie Stowarzyszenie Walk Rycerskic

Kategoria – Osobowość NGO

I miejsce harcmistrz Zdzisław Nowak

2 wyróżnienia:

Andrzej Lewandowski

Paulina Skrodzka
KategoriaWolontariat
I miejsce Maria Rakowska ,

3 wyróżnienia

Izabela Krotowska

Wojciech Mieszkuniec

Beata Kacprowicz

Kategoria – Mecenat

I miejsce PPHU KLAUDEX z Malborka,

2 wyróżnienia:

Firma Flextronics,

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku
 DSC05432 DSC05440 DSC05447 DSC05456 DSC05457 DSC05460 DSC05461 DSC05464 DSC05467 DSC05468 DSC05471 DSC05474 DSC05476 DSC05477 DSC05478(1) DSC05480 DSC05481 DSC05482 DSC05484 DSC05485 DSC05488 DSC05489 DSC05490 DSC05494 DSC05499 DSC05500 DSC05505 DSC05507 DSC05508 DSC05510 DSC05511 DSC05512 DSC05514

Kapituła przyznała dodatkowo:

  • WYRÓŻNIENIE za tworzenie dobrych praktyk współpracy między sektorem publicznym, a samorządowym dla MCKiE w Malborku ( Malborskie Centrum Kultury i Edukacji)

NAGRODA SPECJALNĄ od organizacji pozarządowych na wniosek Malborskiego Stowarzyszenia Oś otrzymał – BODO RUECKERT

Starostwo Powiatowe w Malborku ogłasza

baner33Starostwo Powiatowe w Malborku ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku  w zakresach:

  1. ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym,

2. oświaty i edukacji,

3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

4. upowszechniania turystyki i wypoczynku,

5. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Więcej informacji na stronie starostwa

Zachęcamy do udziału !