Misja, cele i zadania II kadencji

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych

MISJA: 

 • reprezentuje interesy sektora pozarządowego miasta Malborka;
 • mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, działa na rzecz wzmocnienia, integracji organizacji pozarządowych i ich współuczestnictwa w przestrzeni publicznej;
 • Upowszechnia przejrzystość, etykę i praworządność w III sektorze;
 • Wpływa na kształtowanie polityki miejskiej i regionalnej.

CELE:

 • Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz budowanie poczucia tożsamości trzeciego sektora.
 • Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji.
 • Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec trzeciego sektora i budowanie jego rzetelnego wizerunku.
 • Propagowanie idei pomocniczości zawartej w Konstytucji RP.

Swoje cele Rada realizuje między innymi przez:

 • współpracę z administracją samorządową;
 • podejmowanie działań integrujących sektor;
 • pomoc w organizacji wyborów i monitorowanie pracy przedstawicieli sektora pozarządowego do ciał kolegialnych inicjowanych przez administrację i sektor prywatny.

ZADANIA:

 • Propagowanie standardów działań, w tym szczególnie dotyczących ich jakości i efektywności, w środowisku organizacji pozarządowych;
 • Tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń, jak i zasobów, a także upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań;
 • Prowadzenie prac na rzecz zmian legislacyjnych istotnych dla środowisko organizacji pozarządowych;
 • Zbieranie informacji na temat zasad i praktyk związanych z dostępnością środków finansowych dla organizacji pozarządowych;
 • Inicjowanie prac na rzecz budowania rzetelnego wizerunku trzeciego sektora;
 • Przygotowywanie strategii informacyjnych dotyczących sektora organizacji pozarządowych;
 • Prowadzenie prac na rzecz animowania aktywności obywatelskiej;
 • Rozwiązywanie konfliktów i działania mediacyjne w sferze trzeciego sektora.