Wybory uzupełniające do MRDPP – termin 2

WYBORY – 26.10.2016 R.

ngo_mk_prost

Zaproszenie

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Malborka na Plenarne Spotkanie Wyborcze, na którym w wyborach uzupełniających do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP) wybrany zostanie  minimum jeden reprezentant NGO.

Przypominamy – dnia 24 maja 2016 roku w siedzibie Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą (dawnym Malbork Welcome Center), Malborska Rada Organizacji Pozarządowych (MROP) zorganizowała spotkanie, w trakcie którego odbyły się wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do przyszłej Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP). W wyniku wyborów kandydatami zostało 6 przedstawicieli naszego sektora.

Dnia 20 września otrzymaliśmy pismo od burmistrza, w którym prosi on o to, by delegatów NGO było min 7. Reagując na to pismo powiadomiliśmy organizacje o terminie i zorganizowaliśmy spotkanie dni 12 paźdiernika. Niestety na spotkaniu nie pojawił się żaden kandydat.

Niniejszym ogłaszamy kolejny termin wyborów uzupełniających.

Wybory przeprowadzone zostaną dnia 26 października 2016 r. (środa) o godz. 17.30 w siedzibie Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą (dawnym Malbork Welcome Center), ul. Kościuszki 54

Plenarne spotkanie malborskich organizacji pozarządowych na trzyletnią kadencję ze swojego grona wybierze kilku przedstawicieli. Minimum jedna z tych osób będzie rekomendowana do MRDPP. Kandydaci, którzy otrzymają mniejszą ilość głosów zostaną wpisane na listę rezerwową.

Podstawowe zasady wyłaniania kandydatów do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wyborach Uzupełniających:

  1. Delegaci malborskich organizacji pozarządowych do MRDPP zostaną wybrani w sposób demokratyczny spośród członków organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Miasta Malborka i mających siedzibę w mieści Malbork,
  2. Każda organizacja posiada prawo czynne i bierne w wyborach, każdej przysługuje 1 głos,
  3. Wszyscy kandydaci muszą mieć rekomendację swojej organizacji podpisaną przez prezesa organizacji lub osobę upoważnioną.

Niezbędne potrzebne informacje i formularze znajdziecie Państwo w załącznikach do wysyłanych do Państwa maili, są też do pobrania poniżej tekstu.

Z projektem uchwały dotyczącej powołania MRDPP można zapoznać się na stronie miasta. http://www.bip.malbork.pl/Article/get/id,20267.html

Zachęcamy do udziału w wyborach niezależnie od chęci kandydowania. Pamiętajmy, że podobnie jak w innych wyborach powszechnych, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wynik. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdej organizacji, która posiada 1 głos. Wystarczy wystawić upoważnienie !
(zał 1.)

W imieniu Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Waldek Klawiński

załączniki

02_regulamin-wyborów-do-mrdpp

03_upoważnienie_zal-1

04_formularz-zgłoszeniowy_zał-2