Wybory przedstawicieli NGO do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

ngo_mk_prost

24 maja 2016 roku w siedzibie Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą (dawnym Malbork Welcome Center), odbyło się spotkania, na którym przeprowadzono wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do mającej być wkrótce powołanej Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP).

Swoje kandydatury przysłało 6 organizacji. Głosowano jednak na 5 kandydatów, jeden wniosek nie mógł być bowiem rozpatrywany z przyczyn proceduralnych.

Kandydatami NGO do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostali wybrani (kolejność alfabetyczna):

  1. Magdalena Adamska – reprezentująca Grupę Zainteresowania Alternatywnego,
  2. Alicja Chlebowicz (Nasz Wielbark),
  3. Jerzy Fulara (Tu i Teraz),
  4. Anna Szade (OŚ)
  5. Emilia Zielińska (ZHP)

Te osoby zostaną rekomendowane burmistrzowi przez Malborską Radę Organizacji Pozarządowych (MROP), która zorganizowała wybory.

Szóstym, uzupełniającym skład kandydatem jest Waldemar Klawiński, przewodniczący MROP i jej reprezentant w MRDPP. Waldemar Klawiński reprezentuje stowarzyszenie MC2 i jest inicjatorem powstania Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przygotował wniosek do burmistrza z podpisami innych organizacji, zainicjował też powstanie składającej się z urzędników, radnych i przedstawicieli środowisk pozarządowych grupy, która opracowała projekt uchwały powołującej MRDPP.

” To czwarte moje podejście do stworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w Malborku. – mówi W. Klawiński – Tym razem się uda ! Moim zdaniem sporo się zmieniło w pracy i ogólnym spojrzeniu na sprawy społeczne malborskich organizacji pozarządowych. Choć nie możemy mówić o wszystkich, a nawet o większości NGO, to odnotowuję coraz większe zainteresowanie i zaangażowanie organizacji chcących pracować nie tylko dla swojego stowarzyszenia czy fundacji, ale też dla ogółu.

Uważam, że wszyscy wyżej wymienieni – dodaje- powinni znaleźć się w MRDPP. Choć to burmistrz, zgodnie z ustawą, powołuje skład Rady, to mam nadzieję, że przychyli się do opinii MROP i powoła w jej skład całą szóstkę. Jest takie powiedzenie – „jeśli jest potencjał i chęć, to trzeba to wykorzystać !”. A widzę tu jedno i drugie !

Jest kilka solidnych przesłanek, które pozwalają mi sądzić, że MRDPP wykona wiele pożytecznej pracy na rzecz wszystkich mieszkańców Malborka – kończy wypowiedź przewodniczący MROP.

***

Dla osób niezorientowanych nazwy MROP i MRDPP są bardzo podobne i może się to wydawać trochę „zagmatwane”, dlatego jeszcze raz je definiujemy:

MROPMalborska Rada Organizacji Pozarządowych – składa się WYŁĄCZNIE z przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO), zajmuje się sprawami i reprezentuje interesy  malborskich NGO

MRDPPMalborska Rada Działalności Pożytku Publicznego – składa się z Radnych (przedstawicieli wybiera Rada Miasta), urzędników (wskazuje ich Burmistrz) oraz przedstawicieli NGO, których nie może być w Radzie mniej niż połowa składu. uwaga! – może być ich równo, czyli tyle ilu jest  łącznie w Radzie radnych i urzędników, może być o jednego lub kilku więcej)

Wybieramy przedstawicieli organizacji pozarządowych do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

ngo_mk_prost

Zaproszenie
Z uwagi na niedostateczną frekwencję dnia 10 maja, Malborska Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Malborka na kolejne, ostateczne Plenarne Spotkanie Wyborcze, na którym wybrani zostaną reprezentanci NGO do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP), która zostanie powołana przez Burmistrza Miasta Malborka.

Wybory przeprowadzone zostaną dnia 24 maja 2016 r. o godz. 18.00. w siedzibie Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą (dawnym Malbork Welcome Center), ul. Kościuszki 54

Plenarne spotkanie malborskich organizacji pozarządowych na trzyletnią kadencję ze swojego grona wybierze 4 przedstawicieli. Osoby te będą rekomendowane Burmistrzowi do MRDPP

Podstawowe zasady wyłaniania kandydatów do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

1. Delegaci malborskich organizacji pozarządowych do MRDPP zostaną wybrani w sposób demokratyczny spośród członków organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Miasta Malborka i mających siedzibę w mieści Malbork,
2. Każda organizacja posiada prawo czynne i bierne w wyborach, każdej przysługuje 1 głos,
3. Wszyscy kandydaci muszą mieć rekomendację swojej organizacji podpisaną przez prezesa organizacji lub osobę upoważnioną.
Niezbędne potrzebne informacje i formularze znajdziecie Państwo w złączeniu, są też do pobrania na stronie http://mrop.malbork.pl

Z projektem uchwały dotyczącej powołania MRDPP można zapoznać się na stronie miasta. http://www.bip.malbork.pl/Article/get/id,20267.html

Zachęcamy do udziału w wyborach niezależnie od chęci kandydowania. Pamiętajmy, że podobnie jak w innych wyborach powszechnych, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wynik. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdej organizacji, która posiada 1 głos. Wystarczy wystawić upoważnienie !
(zał 1.)

W imieniu Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Waldek Klawiński

ZAŁĄCZNIKI

2_regulamin-wyborów-do MROP

3_upoważnienie_zal. 1

4_formularz zgłoszeniowy_zał. 2