Wybory przedstawicieli malborskich organizacji pozarządowych do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

ngo_mk_prost

Zaproszenie
Malborska Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Malborka na Plenarne Spotkanie Wyborcze, na którym wybrani zostaną reprezentanci NGO do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP), która zostanie powołana przez Burmistrza Miasta Malborka.
Wybory przeprowadzone zostaną dnia 10 maja 2016 r. o godz. 18.00. w siedzibie Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą (dawnym Malbork Welcome Center), ul. Kościuszki 54
Plenarne spotkanie malborskich organizacji pozarządowych na trzyletnią kadencję ze swojego grona wybierze 4 przedstawicieli. Osoby te będą rekomendowane Burmistrzowi do MRDPP

Podstawowe zasady wyłaniania kandydatów do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

1. Delegaci malborskich organizacji pozarządowych do MRDPP zostaną wybrani w sposób demokratyczny spośród członków organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Miasta Malborka i mających siedzibę w mieści Malbork,
2. Każda organizacja posiada prawo czynne i bierne w wyborach, każdej przysługuje 1 głos,
3. Wszyscy kandydaci muszą mieć rekomendację swojej organizacji podpisaną przez prezesa organizacji lub osobę upoważnioną.
Niezbędne potrzebne informacje i formularze znajdziecie Państwo w złączeniu, są też do pobrania na stronie http://mrop.malbork.pl

Z projektem uchwały dotyczącej powołania MRDPP można zapoznać się na stronie miasta. http://www.bip.malbork.pl/Article/get/id,20267.html

Zachęcamy do udziału w wyborach niezależnie od chęci kandydowania. Pamiętajmy, że podobnie jak w innych wyborach powszechnych, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wynik. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdej organizacji, która posiada 1 głos. Wystarczy wystawić upoważnienie !
(zał 1.)

W imieniu Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Waldek Klawiński

ZAŁĄCZNIKI

2_regulamin wyborów do MROP

3_upoważnienie_zal. 1

4_formularz zgłoszeniowy_zał. 2

Spotkanie NGO-sów – 21.04.2016 r.

ngo_mk_prost

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych przypomina i zaprasza przedstawicieli i działaczy malborskich NGO na spotkanie, które odbędzie się

21.04. o godz. 18.00 w dawnym Malbork Welcome Center w Malborku przy ul. Kościuszki.

Na spotkaniu organizacji pozarządowych i MROP będziemy omawiać dotychczasowe zasady organizacji konkursów i wszystkich procedur przyznawania dofinansowania na działalność w 2016 r. Celem spotkania będzie również wypracowanie właściwej metody oraz spowodowanie przyspieszenie podziału środków od stycznia 2017 r.

Uczestnicząc w pracach Komisji oceniającej tegoroczne oferty z obszaru działalności pożytku publicznego składanych przez malborskie organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, przedstawiciele MROP dostrzegli potrzebę opracowania efektywnej i bardziej miarodajnej metody oceny składanych wniosków oraz konieczność podjęcia działań na rzecz przyspieszenia podziału środków na ww. cele. Naszym celem jest szeroka konsultacja społeczna w celu wypracowania optymalnych rozwiązań w tym zakresie, uwzględniających wnioski i potrzeby malborskich NGO.

Dodatkowo przedstawimy Państwu informacje dotyczące powołania Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz o terminie i regulaminie wyboru reprezentacji organizacji pozarządowych do tego organu.